Ansvar för kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy

  • Vi levererar med en kvalitet som svarar mot kundens krav.
  • Vi planerar och kontrollerar vår verksamhet för att säkerställa denna kvalitet.
  • Vårt kvalitetsperspektiv gäller hela organisationen, vilket inkluderar leverantörer och underentreprenörer när detta är tillämpligt.
  • Vi verkar för en ständig förbättring genom systematisk återföring av erfarenheter och synpunkter från organisation och kunder.

Kompetens | Kvalitet | Kapacitet

Våra kunder ska vara trygga med att Boliden Electro har rätt kompetens, rätt kvalitet och rätt kapacitet för de uppdrag vi åtar oss. Varje medarbetare ska förstå innebörden av detta motto samt utifrån sitt ansvar och sina arbetsuppgifter verka för att slutresultatet ska möta kundens och våra kvalitetskrav. Därav är det dessa krav som driver verksamheten och det är därför vi kan säga att Boliden Electro är ett kvalitetsdrivet företag.

Miljöpolicy

  • Vårt agerande i miljöfrågor ska skapa mervärden både för oss och för våra kunder.
  • Vår ambition är att bli ett föredöme inom de marknader där vi verkar.
  • Vi arbetar för en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling av vår verksamhet.
  • Vi tar ansvar för framtiden genom att arbeta för ständiga förbättringar, tillvarata nytänkande och alternativa lösningar samt värna om en effektiv användning av både ändliga och förnyelsebara resurser. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med vår miljöplan där våra miljömål sätts upp.

Systematik i arbetet

En stor del av vår verksamhet sker i omgivningar som är direkt eller potentiellt skadliga för vår miljö. Vissa insatsmaterial eller komponenter kan också innehålla ämnen som är skadliga i fri form. Som en följd av vårt verksamhetsområde innehåller också våra produkter – och andra insatsmaterial – metaller som utgör ändliga resurser. Det ställer särskilda krav på både rutiner och personal. Därför utgör förebyggande och framåtriktade åtgärder en väsentlig del i vårt systematiska miljöarbete. En viktig beståndsdel i detta arbete är att utveckla miljötänkandet hos varje anställd så att praktisk handling på såväl arbetsplatsen som fritiden, innebär ett miljömedvetet agerande i riktning mot ett ekologiskt hållbart samhälle.

Som ett led i vårt miljöarbete sker en ständig utvärdering av de produkter och arbetsmetoder som används med en prioritering av miljövänliga alternativ när sådana finns samt resurssnål produktion där detta är möjligt. Ett betydande inslag i detta arbete är omhändertagande och återvinning av överblivet material under och efter olika arbetsmoment. Som en del i hela vår verksamhetsidé designar, utvecklar och installerar vi också aktivt energibesparande åtgärder när helst detta är möjligt.

Öppenhet, trygghet och ansvar

Vi upprätthåller en öppen dialog om den miljöpåverkan som våra tjänster, verksamheter och våra produkter kan ge upphov till. Vi följer gällande lagar, föreskrifter och tillstånd. Vi arbetar förebyggande och vidtar åtgärder för att minska vår miljöpåverkan samt analyserar i förväg hur förändringar i våra verksamheter kan påverka miljön.
Inom ramen för vårt systematiska miljö- och arbetsmiljöarbete är vår målsättning att vid varje given tidpunkt uppfylla eller överträffa all lagstiftning och gällande normer. På flera områden välkomnar vi skärpta kontroller på efterlevande från både beställare och myndigheter som kan medföra en begränsning av oseriös affärsverksamhet.
Oavsett om arbete utförs i vår egen anläggning eller ute hos kund ska källsortering och säker förvaring av skadligt material ske till dess godkända entreprenörer kan omhänderta det för återvinning eller destruktion. Företagets miljösamordnare kontrollerar regelbundet hur företagets miljöpolicy efterlevs.

Kunskap och kommunikation

Vi jobbar för att hålla en hög kunskapsnivå och tar hjälp av externa rådgivare när vi själva inte har rätt kunskap. Detta sammantaget ska hjälpa oss att fatta välgrundade beslut som gynnar miljön, våra kunder och företaget. Alla medarbetare ska ha tillräcklig information och utbildning för att miljöarbetet skall bli effektivt. Som ett led i vårt miljöarbete ska miljöplanen fortlöpande revideras efter genomförda förbättringar, eller närhelst nya lagar och förordningar som gäller verksamheten träder i kraft. Alla anställda medarbetare skall återkommande informeras om företagets miljöarbete och om eventuella förändringar som har betydelse för individens agerande.

Arbetsmiljö och psykosociala faktorer

Vid sidan av den yttre miljön ska arbetsmiljöfrågor, åtgärder för rehabilitering samt psykosociala faktorer som kan inverka på personalens välbefinnande beredas erforderlig plats i verksamheten. Utöver en heltäckande företagshälsovård, där all personal genomgår återkommande hälsokontroller, ska olika former av friskvårdssatsningar regelbundet genomföras med syfte att stimulera en hälsomedveten livsföring.

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår Privacy Policy.